Logo_v7_Pos

Warunki zakupu i korzystania z kursu.


NINA SKARRA DESIGN chce, aby ​​zakup był łatwy, bezpieczny i wolny od przykrych niespodzianek. Poniżej znajdują się nasze warunki zakupu.


Termin dla konsumentów i kursów z ogłoszonym terminem

W przypadku kursów ogłoszonych z 10-dniowym otwartym zakupem (prawo do odstąpienia od umowy), to prawo odstąpienia obowiązuje od daty zakupu, chyba że ogłosiliśmy, że dajemy 10-dniowy okres odstąpienia od daty rozpoczęcia kursu. Jeśli chcesz skorzystać z terminu anulowania, musisz przekazać nam opinię przed upływem terminu anulowania. Zwrócimy Ci pieniądze w ciągu 1 tygodnia od daty wykorzystania terminu anulowania. Zwrot następuje na to samo konto, z którego zostały wypłacone pieniądze. W przypadku zakupu konsultacji i pomocy doradczej, które nie są częścią kursu, pieniądze nie są zwracane za przeprowadzone spotkania. Jeśli zostanie to określone, może obowiązywać inny okres anulowania. Jeśli nie powiadomisz o tym w wyznaczonym terminie, prawo do odstąpienia od umowy wygaśnie, a pieniądze nie zostaną zwrócone.


Zwracamy uwagę, że ustawa o prawie do odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko do konsumentów, a nie do osób, które prowadzą głównie handel w ramach działalności gospodarczej. Jeśli kupujesz nasze kursy / pakiety, które mają na celu opracowanie koncepcji biznesowej / marketingu, uważamy, że robisz zakupy jako część biznesu.


Termin dla klientów biznesowych: kursy, konsultacje i usługi członkowskie

Nasze usługi członkowskie, kursy i konsultacje, które są sprzedawane na rynku korporacyjnym, nie mają terminu anulowania, chyba że zostało to określone przez sprzedawcę lub informacja o terminie anulowania została podana podczas procesu zakupu / na stronie zakupu. Każdy okres odstąpienia będzie obowiązywał tylko zgodnie z warunkami podanymi na stronie zakupu lub w procesie zakupu.


Gwarancja

Wszelkie gwarancje udzielone w związku z zakupem produktu mogą być wykorzystane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki gwarancji i pisemne powiadomienie nas zostanie przekazane przed wygaśnięciem gwarancji. Jeśli chcesz skorzystać z jakiejkolwiek uzgodnionej gwarancji, prosimy o udokumentowanie, że wypełniłeś swoją część umowy. W przypadku korzystania z gwarancji wszelki dostęp do portalu kursów i powiązanych usług zostaje zatrzymany na skutek zwróconej kwoty kursu.


Płatność kartą

Akceptujemy karty Visa i MasterCard za pośrednictwem naszych partnerów Stripe i / lub Simplero. Wszystkie transakcje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej przez SSL (Secure Sockets Layer) i są w 100% bezpieczne. Zakupy kartą są bezpłatne. Jeżeli uzgodnione kwoty / potrącenia nie zostaną autoryzowane i płatność nie zostanie dokonana, pozostałe kwoty zostaną przekazane do fakturowania i windykacji.


Płatności częściowe i plan ratalny

Zakup na raty, na piśmie lub ustnie, należy traktować jako wiążący i należy go w całości opłacić przed upływem terminu. Jeżeli raty nie zostaną zapłacone w uzgodnionym terminie, pozostała do spłaty kwota zostanie przekazana do fakturowania i windykacji.


Sprzedaż nieletnim

Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz mieć pozwolenie opiekuna, aby złożyć u nas zamówienie.


Prawo autorskie

Prawa autorskie © należą do NINA SKARRA DESIGN i jej odpowiednich partnerów. Wszystkie prawa są chronione. Surowo zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania lub modyfikowania jakichkolwiek materiałów zawartych na stronach i portalach NINA SKARRA DESIGN.


Warunki korzystania z treści portalu

Kupujesz dostęp do treści portalu w trakcie trwania kursu. Produkty NINA SKARRA DESIGN są chronione prawem autorskim. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.


Zabrania się wykorzystywania produktu lub materiałów dostępnych w produkcie w sposób naruszający nasze prawa lub w sposób nie zatwierdzony przez NINA SKARRA DESIGN. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, wykorzystywać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek nośniku (w tym e-mailem lub innymi środkami elektronicznymi) jakichkolwiek materiałów z Produktu. Powielanie, udostępnianie lub przesyłanie plików produktów do udostępniania na stronach internetowych jest uważane za kradzież i zostanie zgłoszone w zakresie dozwolonym przez prawo.


Możesz jednak pobrać i / lub wydrukować jedną kopię niektórych stron z Witryny do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich i innych praw własności.


NINA SKARRA DESIGN oferuje indywidualne programy kursów. Po rejestracji otrzymasz nazwę użytkownika i hasło oraz profil członka do wykorzystania podczas kursu i na prywatnym portalu członkowskim. Jeśli chcesz wziąć udział w kursie z partnerem biznesowym lub partnerem, każda osoba musi wykupić kurs indywidualnie. Jeśli chcesz, aby asystent lub cała grupa wzięła udział w kursie, musisz wykupić oddzielne członkostwo dla każdego uczestnika.


Poufność

Szanujemy Twoją prywatność i musimy nalegać, abyś szanował prywatność innych osób, które uczestniczą w kursie. Jest to zatem wzajemne porozumienie w sprawie poufności. Szanujemy Twoje poufne i poufne informacje i pomysły, plany i tajemnice handlowe. Kupując ten produkt, zgadzasz się szanować te same prawa uczestników kursów i przedstawicieli NINA SKA


Możesz swobodnie omawiać swoje osobiste wyniki z naszych kursów i zadań. Z drugiej strony wszelkie doświadczenia i oświadczenia ustne lub pisemne wszystkich innych uczestników lub zespołu NINA SKARRA DESIGN muszą być ściśle poufne.


ochrona i prywatność

Używamy SSL (Secure Socket Layer), co oznacza, że ​​wszystkie zamówienia są szyfrowane, czyli całkowicie bezpieczne. NINA SKARRA DESIGN gwarantuje, że nigdy nie ujawniamy Twoich danych osobowych ani adresu e-mail osobom trzecim, chyba że zaistnieją szczególne powody, np. że policja, prokurator itp. żądają informacji. Masz prawo do otrzymania informacji, które zarejestrowaliśmy o Tobie, a jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe lub nieistotne, możesz zażądać korekty lub usunięcia z naszego rejestru klientów. W takim przypadku skontaktuj się z obsługą klienta.


Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności: https://www.ninaskarra.com/page/187756 - Oświadczenie o ochronie prywatności


Ograniczenie odpowiedzialności

NINA SKARRA DESIGN i nasi partnerzy zrzekają się wszelkich roszczeń finansowych związanych z którąkolwiek z naszych witryn internetowych, filmów, biuletynów, portali kursów lub innych treści. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić wysoką jakość treści. Kupując ten kurs, akceptujesz i akceptujesz, że ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje postępy i wyniki uczestnictwa w kursie. Nie oferujemy żadnych gwarancji dotyczących dochodów ani wyników. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, a Twoje wyniki zależą od czynników osobistych, w tym od Twoich umiejętności, wiedzy, zdolności, zaangażowania, wyczucia biznesowego, sieci kontaktów i sytuacji finansowej, by wymienić tylko kilka.


Anulowanie i odroczenie

NINA SKARRA DESIGN zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia kursu z przyczyn niezależnych od NINA SKARRA DESIGN. W przypadku rezygnacji z kursu z inicjatywy uczestnika opłata za kurs podlega zwrotowi. W przypadku odroczenia z inicjatywy NINA SKARRA DESIGN, kursantowi zostanie zaproponowany udział w późniejszym terminie.


Ograniczenie i odpowiedzialność

Kupując ten produkt, zgadzasz się, że korzystasz z usług firmy na własne ryzyko i że program jest usługą informacyjną. Zwalniasz firmę i jej pracowników, jej partnerów i pracowników partnerów z odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą powstać, oraz za wszelkie roszczenia, które mogą wyniknąć w związku z umowami między stronami. Akceptujesz wszelkie możliwe ryzyko, przewidywalne lub nieprzewidywalne.


Nie szantażowi publicznemu

W przypadku sporu między Tobą, a firmą zgadzasz się, że jedyną areną do rozwiązania takiego sporu będzie komunikacja między Tobą, a firmą. Zgadzasz się, że nie będziesz angażować się w żadne działania ani komunikację z żadną stroną trzecią, publiczną lub prywatną, która będzie skutkować publicznym szantażem Firmy.


Umowa

Niniejsza umowa nie może zostać przeniesiona przez żadną ze stron.

Rezygnacja

Kupując ten produkt, zgadzasz się, że NINA SKARRA DESIGN może, według własnego uznania, wypowiedzieć niniejszą umowę oraz ograniczyć, zawiesić lub zakończyć udział klienta w programie bez zwrotu opłaty za kurs, jeśli klient przeszkadza firmie lub inni uczestnicy kursu. Dotyczy to również przypadku naruszenia warunków.


Rozwiązywanie sporów

Jeżeli spór nie zostanie najpierw rozwiązany w drodze negocjacji między stronami, spór lub spór w związku z niniejszą umową można skierować do komisji pojednawczej lub sądu.


Ogłoszenie

Wszelkie zawiadomienia o braku zgody składane przez jedną ze stron drugiej mogą być przesyłane osobiście lub pocztą poleconą lub potwierdzone za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie należy przesłać stronom na adresy podane poniżej.


Główna siła

Czy NINA SKARRA DESIGN lub jej partnerzy nie mogą dostarczać lub realizować dostaw obowiązkowych - czy też takie zobowiązanie do dostawy staje się nieracjonalnie uciążliwe w wyniku sporu pracowniczego lub jakiejkolwiek innej okoliczności, w której strony nie mogą go kontrolować, takich jak pożar, wojna, mobilizacja lub nieprzewidziane wezwania wojskowe o podobnym zakresie, rekwizycje, konfiskaty, ograniczenia walutowe, zamieszki i zamieszki, niedobór środków transportu, ogólny niedobór towarów, ograniczenie dostaw energii, a także braki lub opóźnienia w dostawach od podwykonawców lub producentów jako W wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, NINA SKARRA DESIGN jest zwolniona z wszelkiej innej odpowiedzialności poza przypadkami reklamacyjnymi, w których NINA SKARRA DESIGN zwraca cenę zakupu wadliwej rzeczy.

 

Adresy i osoby kontaktowe dla firmy są następujące:

E-post: nina@ninaskarra.com

Adresse: Ole Vigs gate 25, 0366 Oslo, NORWAY

Org.nr: 978605656


Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem.